เร่ง5ธนาคารที่ดินนำร่อง เฮมีทุนประเดิมแล้ว800ล้าน

ครม.ไฟเขียว หลักการร่าง พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ …) พ.ศ. … พร้อมสั่งการให้รอบคอบโดยมีเงื่อนไขภายใน 3 ปี ให้เร่งดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว บิ๊ก บจธ.เฮ เผยมีทุนประเดิม 800 ล้าน เร่งดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชม เชียงใหม่-ลำพูน จัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดสรรให้เสร็จสิ้นภายในปี 59

นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากที่เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ …) พ.ศ. … และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ นั้น ทาง บจธ. จะเร่งดำเนินงานภารกิจตามมติ ครม.ที่เคยมีมติมอบหมายให้ดำเนินการไว้แล้ว ได้แก่ การเร่งดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 วันที่ 8 มีนาคม 2554 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

สำหรับโครงการต่างๆ เหล่านี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มีเนื้อที่รวมกันกว่า 600 ไร่ คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 167 ล้านบาท เพื่อไปทำภารกิจในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน และจัดสรรที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2559 ปัจจุบันมีงบประมาณจากการที่รัฐบาลจัดสรรงบให้รวมทั้งสิ้น 800 ล้านบาท

นอกจากจะดำเนินโครงการนำร่องตามมติครม.แล้ว จะต้องเร่งตั้งคณะกรรมการควบคู่เพื่อดำเนินงานช่วยเกษตรกรในรูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อไม่ให้เสียที่ดินให้แก่นายทุน ในรูปแบบคล้ายกับโรงรับจำนำ ซึ่งคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้น

สถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ดีจะต้องเร่งให้เห็นผลงานให้เป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า สร้างความเป็นธรรมเรื่องสิทธิในที่ดิน ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสูงสุด เป็นไปตามศักยภาพรวมทั้งจัดตั้งธนาคารที่ดินสำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)พ.ศ. 2554 มีสาระสำคัญ อาทิ แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินโดยเพิ่มกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีจำนวนมากกว่ากรรมการโดยตำแหน่ง ,เพิ่มเติมบทบัญญัติห้ามมิให้กรรมการในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นกรรมการในองค์การมหาชนในเวลาเดียวกันเกินกว่า 3แห่ง และเพิ่มเติมบทบัญญัติให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน และหากมีเหตุผลและมีความจำเป็นขยายได้ไม่เกิน 60วัน เป็นต้น

นายสถิตย์พงษ์ กล่าวอีกว่าในร่าง พ.ร.ฎ. ยังได้แก้ไขการขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ บจธ.ที่กำหนดไว้ 5 ปี เป็น ให้ บจธ. ยุบเลิกเมื่อมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินหรือเมื่อพ้นระยะเวลา3 ปีนับแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้มีผลบังคับใช้ แม้จะยังมิได้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินก็ตาม

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,156 วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บริษัท จุง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
63/56 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
T. +66 (53) 272783, F. +66 (53) 272783
E. [email protected], W. www.jungproperty.com